Activiteitenkalender - Calendrier des activités

Hulde aan François / Hommage à François

2014. François Borgers is 80. Wie is François Borgers? Hij is zoveel als de peetvader van  Helios Meerbeek. De vraag wat hij allemaal gedaan heeft voor Helios, zou men beter andersom stellen: wat heeft hij niet gedaan?

François had al eerder horen spreken over naturisme en er ook over gelezen, maar het was pas met een verlof naar Nice in 1962, waarbij hij het nabijgelegen Ile du Levant bezocht dat hij echt naturisme in de praktijk ervoer. Meteen was hij gemotiveerd om ook dichtbij huis aan naturisme te  kunnen doen. François werkte toen al voor Le Soir, en een collega bracht hem in contact met Athena Ossendrecht.. Hij werd meteen lid, en gedurende 6 jaar werd wekelijks over en weer gependeld vanuit het Brusselse naar Ossendrecht. Toendertijd werd door elk lid één uur per dag aanwezigheid op de camping gewerkt, het waren de pioniersdagen, en men kwam handen te kort om alles voor mekaar te krijgen.
Niet veel later werd een sauna geopend in Molenbeek. In feite was het een krotwoning die mocht worden gebruikt  van de gemeente. Veel Brusselaars kwamen er en waren geïnteresseerd. Vanuit deze interessesfeer is toen Helios, een afdeling van Athena opgericht, waarvan toen François secretaris was. Onder de prille leden ontstond het idee een terrein te verwerven rond het Brusselse.

Een gouden tip liep toen binnen over een terrein te Meerbeek, eigendom van prins de Merode, groot 5,5 hectare. Er waren toen een 25-tal iniatiefnemers en er was nood aan een reglement. Na tal van vergaderingen bleven er 17 gemotiveerden over. Het  terrein kostte flink wat Belgische franken, een niet onaardig bedragje in die dagen. Iedereen legde bij, maar toch kwam men niet toe.  Na contact met Robert Lambrechts zaliger verklaarde deze zich bereid een deel van de kosten op zich te nemen, en meteen werden de ideologische geschillen bij het bepalen van het reglement overbrugd: dat werd nu het reeds bestaande Athena reglement.

Eenmaal het terrein verworven, was het allereerste werk het trekken van de grenzen ervan, door middel van prikkeldraad. Ook een gedeeldelijke ontbossing was nodig. Het terrein was toen minder groot in de zin dat er een officïele wandelweg doorheen liep. Contact moest worden opgenomen met tal van ministeries en het  toenmalige Waters en Bossen om te bekomen dat deze weg, nu één van de "straten" van Helios, niet langer publiekelijk toegankelijk zou zijn. Ook moesten de autoriteiten er officieel van op de hoogte gebracht worden dat er naturisme plaatsvond op het terrein.
Helemaal in het begin werd met behulp van de takken van de gerooide bomen een omheiningsmuur binnen de grenzen van het terrein gebouwd, binnen dewelke het naturisme kon plaatsvinden. Het toilet was een gat in de grond met een hokje er bovenop gebouwd.

Op de plaats waar nu de barbecue staat, ging uiteindelijk op 21 juli 1969 François Borgers staan met een caravan.
Geen stromend water, geen electriciteit. Primitieve douche en veel dieren uit het bos op bezoek. Vossen, reeën, talrijke konijnen en eekhoorns. Met autobatterijen kon men toch wat electriciteit genereren. Een welwillende boer, vader van de huidige landbouwende buur, voorzag Helios van  een grote watercontainer, dat was de eerste opslag van water op het terrein.

De werken bleven elkaar opvolgen op het terrein dat in volle evolutie was, en de oorspronkelijke takkenmuur moest nu vervangen worden door een muur van planken, dit alles om het binnen de muren gepraktizeerde naturisme aan het zicht van de omgeving te onttrekken. Deze planken waren afkomstig van  Ossendrecht, die op haar beurt haar houten muur verving door eentje van beton.

Dan kwam de bouw van het eerste clubhuis, in feite een prefab klaslokaaltje ergens uit Butgenbach, dat geheel gedemonteerd en  in partjes afgeladen werd  te Meerbeek. In de stromende regen werd begonnen aan de montage, het was non stop werken in de modder tot het er stond, op de plaats waar nu de keuken zich bevindt. Daar werd toen bier en ijsroom verkocht.

En alweer diende zich een groot werk aan: de mogelijkheid om stromend water te hebben op het terrein middels een waterput met pomp. Daarvoor diende 60m diep geboord te worden.

Nog voor het zover was werd een groter clubhuis bij aangebouwd. Leuk om weten is dat het hout dat hiervoor werd gebruikt, in feite afkomstig was van de bekisting waarmee de Russische auto's van het merk Moskvitch Scaldia ons land werden binnengebracht.
En nu pas kon men beginnen aan het eerste deftige sanitair, zeg maar water closet oftewel wc waar men mee kon doortrekken. Het graven van de septische putten, het leggen van de betonvloeren, bij alles stak François meer dan één handje toe.
Pas daarna kwam vaste electriciteit voor iedereen op het terrein. Een gigantisch werk! En vooral, juist uit te voeren daar een mogelijke fout achteraf moeilijk opspoorbaar was. Afgesproken werd met Robert Lambrechts om eerst een goede studie te maken van de installatie te Ossendrecht, die min of meer identiek was. Maar door drukte en tijdsgebrek kwam daar niet veel van in huis en veel meer informatie dan 4 tellers en alles aankoppelen  was niet verkregen. Grote rollen draad, niemand was electricien. Pionierswerk waarbij de een de ander hielp en François chef de chantier was. Het aankoppelen van de draden nam François exclusief op zich, er was de verantwoordelijkheid voor de veiligheid . Vinçotte kwam en zag dat alles goed was.

En dan kwam er een wel heel zwaar karwei opdagen: een betonnen omheining plaatsen rondom het ganse terrein. Waarbij François geen meter durfde te wijken van de werken. Want er waren vele helpende handen, maar door gebrek aan ervaring ook vele linkerhanden. Gevaar op werkongevallen dreigde.

Tot hier een anekdotische lijst van werken en wetenswaardigheden, ik vergeet nog vele grote werken, waaronder de aanleg van het zwembad bv.

De mensen waren toen, voor het naturistische ideaal, bereid om ontzaglijk hard te werken, in hun vrije uren, bovenop hun officïele job, over de grens van vermoeidheid heen.
En dat is meteen de insteek van dit stukje: François belichaamde dat ideaal. Hij was ook ideologisch werfleider. Hij heeft dus niet  alleen met de handen hard gewerkt, heeft niet alleen dag en nacht supervisie gehouden, heeft niet alleen administratief zaken op orde gebracht, maar had een visie. En die visie mondde uit in het ontstaan van Helios, en een onwrikbaar geloof in het naturisme, toen en nu. Waarvoor hulde.

Let wel: geen sterke man zonder sterke vrouw, moest Marïette al die jaren haar man niet gesteund hebben en aangezet hebben om door te gaan met zijn missie, het zou niet gelopen zijn zoals het gelopen is. En ook de kinderen in het gezin Borgers hebben ruim hun steentje bijgedragen en in hun jeugd vaak geholpen met de talrijke werkzaamheden.
Dat François geen ongelijk heeft en het naturisme verre van dood is maar integendeel een boeiende toekomst voor zich heeft, bewijst een onlangs uitgevoerd onderzoek door een van onze leden: niet minder dan 350000 (!!)mensen in ons kleine Belgenlandje zijn aangesloten bij een of andere naturistische  organisatie.

Het management van Athena en de andere spelers op het veld staan aldus voor de uitdaging om de nu bestaande terreinen zo om te vormen dat ze tegemoet komen aan de noden en wensen van de hedendaagse naturist.

Tekst en foto's : Walter2014. François Borgers a 80 ans. Qui est François Borgers ? On peut dire qu’il est le parrain d’Hélios Meerbeek. A la question de savoir ce qu’il a fait pour Hélios, il vaut mieux la poser autrement et se demander : que n’a-t-il pas fait ?
Bien qu’ayant entendu parler et avoir lu certains propos depuis un petit temps déjà, ce n’est vraiment que lors d’un voyage à Nice en 1962 et une visite à la très proche Ile du Levant, qu’il fait sa première expérience naturiste. L’effet est immédiat, il est motivé pour pratiquer le naturisme à proximité de son domicile. A cette époque François travaille déjà au journal « Le Soir » et c’est un collègue qui le met en rapport avec Athena Ossendrecht. Il se fait  membre et pendant 6 ans c’est la navette hebdomadaire entre Bruxelles et Ossendrecht. A cette époque, chaque membre présent sur le terrain effectue une heure de travail par jour pour aménager le camping. C’est le temps des pionniers, et les bras manquent parfois pour arriver à réaliser tous les projets.
Quelques temps après un sauna s’ouvre à Molenbeek. C’est en fait une petite maison, pour ne pas dire « un taudis » pour lequel la commune a donné son autorisation. De nombreux Bruxellois fréquentent le sauna et l’intérêt va grandissant. De cet intérêt est née Hélios, section d’Athena et François en est le secrétaire. C’est là que l’idée d’acquérir un terrain à proximité de Bruxelles fait son chemin dans l’esprit de certains membres.
C’est alors qu’une occasion en or se présente, il y a un terrain à vendre de 5,5 hectares, propriété du Prince de Mérode, dans le village de Meerbeek. 25 candidats-acquéreurs se présentent et très rapidement le besoin d’un règlement se fait sentir. Après de nombreuses réunions, il reste 17 candidats très motivés. Mais le terrain coûte cher, et malgré les efforts de chacun, on ne parvient pas à réunir la somme demandée. On prend alors contact avec Robert Lambrechts, qui se déclare prêt à prendre une partie des coûts à sa charge. Dès lors, les discussions idéologiques quant aux règles à observer se résolvent par l’adoption du règlement d’Athena qui a l’avantage lui de déjà exister.
Maintenant que le terrain est acheté, le premier travail est d’en délimiter le contour à l’aide d’un fil de fer barbelé et de le déboiser partiellement. A cette époque la superficie du terrain est moindre, il y a en effet un chemin officiel qui le traverse. De multiples contacts sont pris avec les différents ministères et « les eaux et forêts »  afin d’obtenir la fermeture au public de ce chemin, qui aujourd’hui est une des « allées » d’Hélios. Il faut également avertir les autorités que le but est d’en faire un terrain naturiste.
Tout au début, on dresse un mur avec les branches des arbres que l’on coupe afin de se  protéger la vue de l’extérieur et ainsi pouvoir pratiquer le naturisme. Les toilettes se résument à une petite cabane que l’on place au dessus d’un trou fait dans le sol. Et c’est à l’endroit où se trouve l’actuel barbecue, que le 21 juillet 1969, François installe sa caravane. Pas d’eau courante, pas d’électricité, une douche rudimentaire et de nombreux animaux en visite, renards, cerfs, des lapins et des écureuils en nombre ! L’électricité est obtenue à l’aide de batteries de voitures. Puis, un paysan bienveillant, père de l’actuel voisin de camping, dépose une grande citerne d’eau et voilà le premier approvisionnement concret sur le terrain.
 Les aménagements se suivent  et ne se ressemblent pas sur un terrain en pleine évolution. La clôture des branches est assez vite remplacée par un mur de planches afin toujours de favoriser la pratique de la nudité en étant protégés des regards extérieurs. Ces planches viennent du terrain d’Ossendrecht qui remplace sa clôture en bois par une clôture en béton.
 Vient maintenant le temps de la construction de premier « club-house », en fait une classe en préfab qu’on a démontée quelque part près de Butgenbach  et qui est déchargée pièce par pièce à Meerbeek. On commence le remontage sous une pluie battante, et on y travaille non-stop dans une mare de boue, jusqu’au moment où la « cabane » est terminée. On y vend maintenant des boissons et de la crème glacée.
Et voilà qu’arrive le prochain chantier : l’installation de l’eau courante. Pour ce faire, on creuse un puits de 60m de profondeur, et avant même que ce travail ne se termine, on entame la construction d’un plus grand club-house. Le petit clin d’œil amusant ici, c’est que le bois qui est utilisé  pour le construire provient des caisses dans lesquelles les voitures russes de la marque Moskvitch Scaldia transitent vers la Belgique. Commence aussi la construction du premier « vrai » sanitaire avec de vrais WC avec chasses d’eau.   Creusement de la fosse sceptique, coulage de la plaque de béton, François n’est jamais loin pour donner un… grand coup de main.
Vient maintenant le temps de pourvoir chaque emplacement d’électricité. Un travail gigantesque ! Il faut que tout soit parfait car par la suite, il sera très difficile de déceler les erreurs. Contact est pris avec Robert Lambrechts et on décide de d’abord bien étudier l’installation réalisée à Ossendrecht car elle quasi identique à celle dont à besoin à Meerbeek. Mais, suite au manque de temps et à la pression des campeurs, à l’exception d’informations sur le raccordement de 4 compteurs par borne, on n’obtient pas beaucoup d’éléments. Arrivent les grosses bobines de câble, mais toujours pas d’électricien. François devient « chef de chantier » et aidé par l’un et l’autre, il entame ce travail de pionnier. Le raccordement est confié exclusivement à François qui en assume donc seule la responsabilité. A la fin du chantier, Vinçotte a tout vérifié et a tout validé.
Il faut maintenant placer une palissade en béton tout autour de terrain. C’est probablement l’aménagent le plus lourd à réaliser. A aucun moment François ne s’éloigne des travaux, car bien que de nombreux aidants participent, beaucoup parmi eux sont quelque peu « maladroits » par manque d’expérience. Il faut éviter à tout prix les accidents de travail.
J’ai dressé ici une liste anecdotique de certains travaux réalisés, et j’en ai omis bien d’autres comme par exemple la construction de la piscine.
Les gens de ce temps là sont prêts à travailler durement pendant leur temps libre, en sus de leurs jobs respectifs, au-delà parfois de leur fatigue, pour atteindre cet idéal naturiste. J’en viens donc au sens même du présent texte : François incarne cet idéal. A cette époque il est aussi le chef de chantier idéologique. Il ne travaille pas uniquement de ses deux mains, il ne supervise pas uniquement les travaux et ne  règle pas uniquement les problèmes administratifs, mais il a une vision des choses. C’est cette vision qui est à la base de la création d’Hélios. C’est aussi une confiance à toute épreuve dans le naturisme, avant comme maintenant. Pour tout cela bravo.
Mais attention, pas d’homme fort, sans femme forte à ses côtés. Si Mariette n’avait pas soutenu son mari pendant toutes ces années, si elle ne l’avait pas poussé à continuer sa mission, cela ne se serait jamais passé comme cela. Les enfants Borgers aussi ont apporté leur pierre à l’édifice en se chargeant  plus d’une fois durant leur jeunesse de l’une ou l’autre tâche.
Une récente étude, réalisée par un de nos membres, prouve que François n’a pas tort quand il affirme que le naturisme est loin d’être mort, mais qu’au contraire un brillant avenir lui est promis. En effet,  dans notre petite Belgique, pas moins de 350.000 ( !!) personnes sont membres d’une organisation naturiste.

La direction d’Athena et les différents  acteurs de terrain ont pour challenge d’adapter les terrains existants aux aspirations du naturiste moderne.
Texte et photos : Walter ; Traduction : Brigitte


Geen opmerkingen:

Een reactie posten